INFORMATIE OVER PERSOONLIJKE GEGEVENS

Houd er rekening mee dat de beheerder van uw persoonlijke gegevens ITS-AIM s.r.o., Hlucholazská 58, Mikulovice 79084, Česká republika is. Dit betekent dat wij verantwoordelijk zijn voor het gebruik van gegevens op een veilige manier, in overeenstemming met het contract en de geldende regelgeving.

§ 1

Persoonsgegevens worden verwerkt door ITS – AIM s.r.o. vooral:

1. Op grond van artikel 6 sec. 1 verlicht. b en verlicht. c AVG om:

a. Actie ondernemen alvorens het contract te sluiten op verzoek van de betrokkene of uitvoering van het contract waarbij de betrokkene partij is (de gegevens die nodig zijn om het contract te sluiten staan ​​vermeld op het contractformulier),

b. Het voldoen aan de wettelijke verplichting die op de beheerder rust;

2. Op basis van het gerechtvaardigd belang van ITS – AIM s.r.o. , d.w.z. op grond van art. 6 lid 1, onderdeel f AVG om:

a. Marketing van eigen producten of diensten, inclusief gepersonaliseerde producten of diensten op basis van het profiel van de klant,

b. Het organiseren en uitvoeren van prijsvragen en andere marketingcampagnes,

c. Het onderzoeken of veiligstellen van claims,

d. Het uitvoeren van technische kwaliteitsanalyses van de geleverde diensten en apparatuur,

e. Het uitvoeren van wettelijke verplichtingen die op ons rusten, bijvoorbeeld:

f. Uitgifte en opslag van facturen en boekhoudkundige documenten,

g. Klachten beantwoorden binnen de termijn en in de vorm waarin de wet voorziet,

§ 2

We gebruiken de gegevens die nodig zijn om aan wettelijke verplichtingen te voldoen

a. Voor de duur van de taken, bijv. het uitreiken van een factuur (rechtsgrond: art.6 par.1 c van de AVG, )

b. Voor de periode waarin de regelgeving de opslag van gegevens vereist, bijvoorbeeld belastinggegevens,

c. Voor de periode waarin we de juridische gevolgen kunnen ondervinden van het niet nakomen van de verplichting, bijvoorbeeld een financiële boete ontvangen van overheidsinstanties (rechtsgrond: art. 6 par.1 lid. 1 f van de AVG),

d. Het opsporen en voorkomen van misbruik – voor de duur van het contract en daarna voor de periode waarna de vorderingen die voortvloeien uit het contract met de klant, en in het geval van het door ons nastreven van vorderingen of het melden van de bevoegde autoriteiten – voor de duur van dergelijke procedures (rechtsgrond: ons gerechtvaardigd belang),

e. Het vaststellen, verdedigen en vervolgen van vorderingen, waaronder onder meer verkoop van onze contractuele vorderingen aan een andere entiteit – voor de periode waarna de contractuele vorderingen verjaard zijn (rechtsgrond: ons gerechtvaardigd belang),

f. Het maken van compilaties, analyses van statistieken voor onze interne behoeften, dit omvat met name rapportage, marktonderzoek, planning van serviceontwikkeling, ontwikkelingswerkzaamheden in IT-systemen – voor de duur van het contract en daarna niet langer dan voor de periode daarna waarop de vorderingen op grond van het contract vervallen (rechtsgrond: ons gerechtvaardigd belang),

g. Verificatie van de geloofwaardigheid van de betaling – voor de periode die nodig is om een ​​dergelijke beoordeling te maken bij het sluiten, uitbreiden of uitbreiden van de reikwijdte van dit of een ander contract en voor het behandelen van klachten die daarmee verband houden (rechtsgrond: uitvoering van het contract), geldt dit ook voor gegevens die door ons uit andere bronnen zijn verkregen.

§ 3

De periode waarvoor persoonsgegevens worden verwerkt

Persoonsgegevens die worden verwerkt om het contract te sluiten of uit te voeren en om te voldoen aan de wettelijke verplichting van de beheerder, worden bewaard voor de duur van het contract en na het verstrijken ervan voor de periode die nodig is om:

a. Klantenservice na verkoop (bijv. klachtenafhandeling),

b. Het veiligstellen of nastreven van vorderingen vanwege ITS – AIM s.r.o.,

c. Het voldoen aan de wettelijke verplichting van de beheerder (bijvoorbeeld als gevolg van fiscale of boekhoudkundige regelgeving);

2. Persoonsgegevens die worden verwerkt met het oog op de marketing van eigen producten of diensten, op basis van een gerechtvaardigd wettelijk belang, worden verwerkt totdat de betrokkene bezwaar maakt;

3. Persoonsgegevens die op basis van een afzonderlijke toestemming worden verwerkt, worden bewaard totdat deze worden ingetrokken.

§ 4

Rechten van de betrokkene.

1.Het recht op toegang tot de inhoud van uw persoonlijke gegevens, d.w.z. het recht om bevestiging te krijgen of de beheerder gegevens en informatie met betrekking tot dergelijke verwerking verwerkt,

2. Het recht op correctie van gegevens indien de door beheerder verwerkte gegevens onjuist of onvolledig zijn,

3. Het recht om de Beheerder te verzoeken gegevens te verwijderen,

4. Het recht om de Beheerder te verzoeken de gegevensverwerking te beperken,

5. Het recht om gegevens over te dragen, d.w.z. het recht om de aan de beheerder verstrekte persoonsgegevens te ontvangen en naar een andere beheerder te verzenden,

6. PHet recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van gegevens op basis van het legitieme belang van de beheerder of tegen verwerking met het oog op direct marketing,

7. Het recht om een ​​klacht in te dienen bij de Poolse toezichthoudende autoriteit of de toezichthoudende autoriteit van een andere lidstaat van de Europese Unie die bevoegd is voor de gewone verblijfplaats of het werk van de betrokkene of de plaats van de vermeende schending van de AVG,

8. Het recht om toestemming te allen tijde in te trekken (zonder afbreuk te doen aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van toestemming vóór de intrekking),

9. Het recht om menselijke tussenkomst van de beheerder te verkrijgen, het eigen standpunt kenbaar te maken en de beslissing aan te vechten op basis van geautomatiseerde gegevensverwerking,

10. Om de inhoud en diensten die beschikbaar zijn via het wire-processor.eu-portaal aan te passen aan de individuele behoeften en interesses van gebruikers, gebruikt de beheerder de zogenaamde cookies, d.w.z. korte tekstinformatie die op de computer van de gebruiker is opgeslagen en die de server kan lezen telkens wanneer hij verbinding maakt met deze computer. Cookies bieden statistische gegevens over het verkeer van gebruikers en hun gebruik van afzonderlijke pagina’s van de portal, en maken een efficiënte identificatie van de gebruiker en zijn voorkeuren mogelijk, waardoor hij meer te weten kan komen over zijn gedrag en interesses. De gebruiker kan op elk moment de optie om cookies te accepteren in zijn browser uitschakelen, maar het uitschakelen van cookies kan problemen veroorzaken of zelfs het gebruik van deze website verhinderen. In veel gevallen staat de software die wordt gebruikt voor het browsen op websites (webbrowser) toe dat cookies standaard op het eindapparaat van de gebruiker worden opgeslagen. Gebruikers van de website wire-processor.eu kunnen hun cookie-instellingen op elk moment wijzigen. Deze instellingen kunnen met name worden gewijzigd om de automatische verwerking van cookies in de instellingen van de webbrowser te blokkeren of om te informeren over elke plaatsing op het apparaat van de gebruiker van de wire-processor.eu-website. Gedetailleerde informatie over de mogelijkheden en methoden om met cookies om te gaan, is beschikbaar in de instellingen van de software (webbrowser)

https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=pl
https://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek
https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=pl_PL
http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.htmlhttps://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek

§ 6

Skarga

U heeft het recht om een ​​klacht in te dienen bij de voorzitter van het Bureau voor de bescherming van persoonsgegevens als u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met de wet.

  • Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, en tot intrekking van Richtlijn 95.46 / EG (algemene verordening over gegevensbescherming).